The Rotten-Helve Mountain
photos by Cindy Rodney

Baird Auditorium, Sept 30, 2000
Washington, D.C.

Demonstration: Wang Tai Chi

Cui Shi: Zhang Jiqing

Zhu Maichen: Yao Jikun