Pan Chin Lien
with Discovering the Portrait

photos by Lin Ping

Jefferson Auditorium, October 20, 2001
Washington, D.C.


Introduction: Tong-
Ching Chang


Discovering the Portrait:
Wang Tai Chi


Guo Yi             Chen Zhiping

Cai Qiling         Wu Dezhang      Shi Jiehua

in Pan Chin Lien