The Jade Hairpin
Pictures by Cindy Rodney and Leonard Porter

Baire Auditorium   October 5, 2002
Washington, D.C.

Qian Yi Wen Yu Hang
   
Guo Yi      Orchestra         Zhang Qiu Wei